tisdag 15 januari 2013

Det handlar om "att lära sig fiska"...

Hej!
Vilken härlig Kick Off vi hade i fredags!

En energi och ett engagemang som riktigt kändes i grupperna där processerna flödade kring det som ska bli vårt "nästaläge" i arbetet mot visonen och målbilden: Alla ska lyckas!
Vi har tagit ett stort steg framåt i vårt förändrings- och förbättringsarbete i och med att vi nu har enats om en bild av vårt gemensamma nuläge - den viktigaste förutsättningen för att komma vidare och arbeta mot målet!
Vi har gjort något som är ovanligt...vi har gått in med intentionen att alla ska vara med och skapa framtidens lärande - en gemensam resa där alla skolformer och skolledare är involverade och arbetar över gränserna för utveckling och lärande.

Det som är av största vikt är hur vi ser på förändring i ledningsgruppen - eftersom vår erfarenhet och kunskap styr hur vi agerar och förhåller oss till uppdraget.

Den bild som jag vill förmedla har jag tagit från boken: Vad är Lean? (Niklas Modig Pär Ålström Stockholm, 2011)

"Den klassiska synen på förändring går i linje med den statiska synen där organisationen har en hypotes om att det finns problem - som här liknas vid "en stor fisk". Man lägger stora resurser på att fånga "den stora fisken". Målet med föräbättringsarbetet blir då att "hitta fisken". Oavsett om det är externa konsulter, interna konsulter eller anställda som genomför själva förbättringsarbetet, är projektet klart när "fisken är fångad"! Det finns en början och ett slut. Vi har hittat den stora fisken!

Det andra sättet att se på förändring är den dynamiska synen - där grundhypotesen är att det alltid kommer att finnas problem! Det som måste ske i organisationen är då att alla anställda måste "lära sig fiska". Det är en färdighet som alla kan bli bättre på eftersom det alltid kommer att finnas fiskar - stora och små...Snabba som långsamma...Lätthittade och svårhittade..Det är organisationens skicklighet på att "fiska" som är det centrala.....och avgörande för utvecklingen och förbättringen. Början och slutet av förbättringsprojektet blir då inte fisken utan färdigheten att fiska!"

Vi har påbörjat vår förändringsresa och håller på att "lära oss fiska" i vår organisation - vi strävar efter att lösa probelemen där de uppkommer - som ett arbetssätt...Vårt kommande arbete handlar nu om att träna oss på att hantera och lösa de vardagsbekymmer som ständigt uppkommer - utifrån vårt gemensamam uppdrag och Alla ska lyckas!


Detta gillar jag!!

onsdag 2 januari 2013

Målbild 2013-14

God fortsättning på det nya året!
Jag har gjort det som de flesta säkert gör när det är nytt år - jag har gått igenom min gamla filer och anteckningar och vill dela med mig av en målbild som jag skrev år 2010.....


Läsåret 2013/14                                        MÅLBILD

 

Jag möter min ledningsgrupp på vårt vanliga måndagsmöte och vi inleder med den sedvanliga lunchstunden tillsammans. Vi har under de tre år som gått arbetat med mål- och resultatstyrning med ett mycket gott resultat. Våra resultat har förbättrats till fantastiska nivåer och vi har idag grönt ljus i SKL:s jämförelser i alla delar av våra elevresultat. Antalet ungdomar som är behöriga till gymnasiet är högst i Sverige och vi har hittat formerna för att både fånga upp och stödja elever i behov av särskilt stöd på ett antal olika sätt. Vårt En- till-En arbete har varit en del i det lyckosamma resultatet i och med att lärmiljöerna bidragit till att stimulera alltfler elever till lust att lära och utvecklas. Vi har idag egentligen ingen speciell grupp elever i behov av särskilt stöd utan vi arbetar utifrån att olika elever har olika behov av stimulans för att hitta sitt sätt att lära. Våra lärare har blivit kända i hela landet för det pedagogiska utvecklingsarbete som pågått under de sista åren kopplat både till datorer men även till andra miljöer för lärande. Rektorerna har hittat sina former för att leda och stimulera sina verksamheter till allt bättre resultat och flera av våra rektorer har fått pris och uppmärksamhet för sina arbetsinsatser.

 
Det är många som vill komma och arbeta i våra verksamheter och vi har flera ledare som väntar på att få arbeta som rektorer hos oss, det tycker vi är glädjande och roligt!

 
Den nya organisationen som vi sjösatte 1 januari 2010 hade en långsam men säker inkörningsperiod då vi skruvade och ändrade en del under det första året. Idag ser vi att det arbetet gett resultat och trivsel för alla involverade genom att arbetsglädjen ökat liksom tron på den egna förmågan och insikten i att ”allt är möjligt”!

Verksamhetscheferna har på ett förtjänstfullt och skickligt sätt styrt sina verksamheter och rektorer till framgång och måluppfyllelse genom sitt genomtänkta och strukturerade arbetssätt. Den största framgången beror till stor del på det målarbete som fokuserat på förhållningssätt och beteendens betydelse för lyckade resultat. Verksamhetscheferna har genom ett gott föredöme och uthålligt arbete skapat goda lärmiljöer som präglats av den lärande organisationens förhållningssätt.

 
Som stöd i sitt arbete har de haft våra strateger som alltmer utökat sin tid ute i verksamheterna under de senare åren. Vinsten har inte låtit vänta på sig och våra uppföljningssystem och rutiner för återkoppling är idag välkända och erkända av alla i verksamheterna. Både det gemensamma arbetet men även de individuella insatserna utifrån specialistkompetenserna har skapat ordning och reda i verksamheterna och också en medvetenhet om den egna potentialen och möjligheten att skapa goda resultat. Det sjuder i våra verksamheter av lust att lära och nyfikenhet på att lära nytt!

 
Våra förskolor har vid ett flertal tillfällen tagit emot studiebesök från andra kommuner och övriga myndigheter utifrån sitt arbete med ”leken som lärande” som utmärkt sig för: stor pedagogisk skicklighet och roligt lärande i barngrupperna. Vårt gymnasium är ett av regionens mest eftertraktade och vi har många sökande från andra städer och kommuner i vår gymnasieverksamhet. Lärare och rektorer har tillsammans med verksamhetschefen skapat lärmiljöer både kring En-till-En arbetet men även det kinesiska Konfucisus klassrumet och de mycket eftertraktade yrkesprogrammen. Våra studieförberedande program har hittat ett vinnande koncept både genom hög kvalitet på undervisningen och kopplingen till It och kommunikation i lärandet.

 
Vårt kansli uppfattas som en effektiv och kompetent stödfunktion både för våra politiker och våra verksamheter liksom för allmänheten. Arbetet bygger på kompetens och specialisering för att kunna möta behoven såsom att fungera som stöd för rektorer och ansvara för väl beredda ärenden till våra politiker i nämnden.

---------

Spännande och tankeväckande ....mycket stämmer och vi är verkligen på gång!!

God fortsättning på det nya året!!