torsdag 26 april 2012

Hej!

Äntligen har Öppna jämförelser 2012 kommit!
Jag har med spänning väntat på hur våra resultat för läsåret 2010/11 ska stå sig i jämförelse med andra kommuners resultat...
Glädjen är i topp när vi kan konstatera att vi klivit upp och visar på resultat som matchar de 25% bästa i Sverige i engelska och svenska! Det handlar om våra årskurs 9 elevers resultat på nationella prov - där man redovisar hur många som uppnått minst betyget G på ämnesproven.
I jämförelsen över tid kan man utläsa att vi i ämnena svenska och engelska gått från ranking 209 till 70 i svenska och 128 till 57 i engelska - det är ett fantastiskt bra resultat!!

Vad är det då som ligger bakom förbättringarna?
Jag vill lyfta en framgångsfaktor som jag ser är direkt kopplad till höjda resultat - vikten av ett bra ledarskap.
Under hösten 2009 startade vi en handledningsgrupp för rektorer som vi kallade "Pedagogiska möten/samtal" i uppstartsskedet. Möten som fokuserade på rektors arbete kopplat till det pedagogiska uppdraget med tydlig förankring i styrdokumenten och kursplanerna.
Konrad Bengtsson - som leder handledningsgrupper och utvecklingsprocesser i verksamheterna än idag - har varit och är en viktig person i arbetet med att medvetandegöra och koppla teori och praktik till rektorers vardagsarbete och rektorsuppdrag. En utveckling som byggt på långsiktighet och systematik i att rikta fokus på hur rektor kan hjälpa och stödja skolor och arbetslag/lärare genom att vara aktiv och uppdaterad i teorier om lärande kopplade till läroplan - men också tränad i att genomföra klassrumsbesök och observationer.
Arbetet har skapat både samstämmighet och skärpa och fokus på uppdraget - två viktiga ingredienser för att nå högre måluppfyllese! Ett gott exempel är den arbetsmodell som vi kallat elevintervjuer och som många av våra rektorer arbetat med för att komma vidare med dialogen och processen i sina verksamheter.

I en artikel i Hallands Nyheter lyftes en av våra rektorers arbete enligt intervjumodellen och hur elever upplevt detta och vilka resultat som verksamheten kunde se efter två år och två intervjutillfällen.
Det visade sig att Bengt Johansson som är professor vid Göteborgs universitet läst artikeln om elevintervjuerna och tyckte att "det var en unik artikel" för att den skildrade rektors arbete på ett föredömligt sätt utifrån att rektor arbetade precis så som det är tänkt att arbetet ska gå till....Detta har resulterat i att Göteborgs universitets rektorsutbildning har ställt frågan om de får länka till artikeln - som ett gott exempel på rektorsarbete.

Det är positiv feedback - till alla som arbetar i våra verksamheter och hjälper till med att utveckla och höja våra resultat!tisdag 10 april 2012

Alla ska lyckas - dialogen

Hej!
Påsken har varit både solig och kall!! till och med regning....Men, det är våren som är på väg och det ser jag fram emot! Jag ser också fram emot vårt nästa möte som vi kallar "visionsdialogen" - hittills har vi erbjudit två tillfällen att träffas kring vårt gemensamma uppdrag utifrån vår vison - Alla ska lyckas!

Förra onsdagen träffades vi i två grupper som leddes av undertecknad och verksamhetschefer och kvalitetsstrateg för dialog och frågor och funderingar kring vårt uppdrag utifrån visionen.
Det vi är överens om efter mötena är att detta är bra!!
Vilket tillfälle att diskutera och höra hur andra tänker och agerar utifrån sitt sätt att ta sig an målet - alla ska lyckas! För det är ju så det bör gå till i en visions- och målstyrd oragnisation - vi har en vision och mål att arbeta emot och varje skola tolkar och diskuterar - Hur arbetar vi för att alla ska lyckas?

Det vi diskuterade inledningsvis var hur visionen kan finnas jämsides med krav på förändringar i resurstilldelning? Jag hävdar att vår vison är grundad i vår värdegrund och hur vi ser på barn och ungdomar och vårt uppdrag - inte på resurser.. Visionen är det vi lutar oss mot när vi fattar kloka beslut om hur vi utför uppdraget med de befintliga resurserna - för att nå högsta möjliga måluppfyllelse.
Detta är en del i den synvända som man genomfört bland annat i Nossebro - och som vi är mitt uppe i genom bland annat våra möten. Hur kan jag tänka kring mitt uppdrag idag 2012 - utifrån att det är skolan som behöver ändras för att fler elever ska nå högre resultat - inte med förväntningar enligt tidigare betygssystems normalfördelningskurva....

Vårt visonsmöte hade många fler kloka och välgrundade teman som vi diksuterade och vände och vred på - en verkstad som handlade om att hitta fler vägar för att nå målen - inte så mycket rätt och fel...

Vår nästa visonsdialog är planerad till den 3 maj kl. 16.30 -19.00 - jag ser gärna att du kommer och delar med dig av dina tankar och erfarenheter!! Vi är på rätt väg - du behövs för att vi ska komma vidare och också synliggöra alla goda exempel!

Önskar alla en skön påsklovsvecka!