torsdag 22 december 2011

Dan före dan före dopparedagen...

Hej och God Jul!
Dan före dan före dopparedagen..snart är det julafton och jag kan inte förstå vart tiden har tagit vägen...? Denna hösten har varit den i särklass snabbaste och mest intensiva som jag kan komma ihåg! Intensiv och stimulerande men också med många utmaningar som krävt eftertanke och aktivt arbete för att skapa de bästa förutsättningarna för våra skolor och förskolor.

Jag läser insändare i tidningen och ser i min mailbox att vi har medarbetare som uppfattar sin arbetsituation som ansträngd och tungarbetad. Detta är naturligtvis inte det vi eftersträvar och önskar - eftersom våra medarbetare är våra viktigaste resurser för det uppdrag vi har i att leda och stimulera våra barn och ungdomar i deras lärande och personliga utveckling, inom förskola och skola.

Skolan är inne i en stor förändring som kräver stort tålamod och arenor för samtal och dialog om svårigheter och dilemmaområden som vi har i uppdrag att möta och lösa på ett nytt sätt. Vår skola som idag är målstyrd ger oss nya möjligheter men det finns också grundläggande områden som vi behöver förändra för att komma vidare och förverkliga styrdokumentens intentioner och möjligheter.

Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för att alla elever ska utvecklas och nå målen - utifrån den budgetram som vi tilldelas. Detta innebär att vi behöver lägga ner tid och kraft på att tillsammans skapa förutsättningar för en välplanerad och strukturerad undervisning som utgår från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav

Hur man skapar en skola som tar tillvara och kopplar ihop behov och resurser är delegerat till varje rektor som har i uppdrag att tillsammans med sina medarbetare se över hur detta sker på bästa sätt.
Lagstiftaren utgår från att resursfrågan löses bäst så nära verksamheten som möjligt - därför kan det se olika ut på olika skolor. Det som går att påverka är klass- och gruppstorlekar liksom hur man organiserar grupper över skoldagen och var man väljer att lägga mer och mindre resurs beroende på behov. Det jag vill säga är att vi har de resurser vi har men vi har full frihet att använda dem på bästa sätt utifrån den pedagogiska kompetens som finns och utifrån hur vi som professsion ser att den används på bästa sätt.

 Min förhoppning och målsättning för nästa år är att vi ska hitta lösningar och skapa nya möjligheter i våra verksamheter utifrån gemensamma ansträngningar och insatser!

Jag tror på att alla kan lyckas - eftersom det är min erfarenhet att det fungerar så. Det som inte går att förutse är hur lång tid det tar - eftersom vi är olika och behöver olika lång tid för att nå målet!


Jag önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott nytt år!

fredag 9 december 2011

Höstterminen 2011 går mot sitt slut..

Hej alla bloggläsare!
Det har varit två spännande veckor där jag fått ta del av era synpunkter kring mitt första blogginlägg - jag måste säga att det smakar mer!!

Vår skolvärld är i fokus och ställer stora krav på alla inblandade att klara nya reformer som handlar om både kursplaner, betyg och ny lagstiftning. Samtidigt finns det en stor entusiasm för det pågående utvecklingsarbetet som är så roligt och spännande samtidigt som orken ibland inte räcker för att klara allt!! Därav vikten av dialog - vi behöver både syna våra egna tankar och ta del av andras - eftersom vår vardag är så komplex och arbetet med barnen och ungdomarna så viktigt!

Denna blogg siktar på 2012!

Det finns säkert ingen idag som inte är medveten om hur det ekonomiska läget ser ut i Europa och att det naturligtvis påverkar oss i vårt land och oss som kommunal verksamhet. Jag ser att vi står stabilt och har förutsättningar att klara vårt uppdrag inom våra verksamheter på ett fortsatt bra sätt. Vi jämför oss naturligtvis med både grannkommuner och kommuner i samma storlek med liknande uppdrag för att få lite perspektiv på vår egen situation - och vi ser att vi inte avviker på något märkbart sätt i jämförelserna. Möjligtvis att vi ligger över genomsnittet i lärartäthet inom länet/regionen, samtidigt som vi växer och har många barn på gång in i förskolan som ständigt arbetar med att hitta formerna för att klara uppdraget.

En annan viktig ekonomisk utmaning inför 2012 är att vi i det fortsatta utvecklings- och kvalitetsarbetet behöver rikta extra stöd och fokus till de delar i våra verksamheter som står inför förändringar och omstruktureringar på grund av bl a minskande elveunderlag och ändrade principer för resursfördelning. Det handlar främst om våra F-5 skolor. Ett arbete som vi kommer att få fortsätta med  eftersom vår omvärld helt troligt fortsätter att förändras och det även i framtiden kommer att påverka vår kommun och därmed våra verksamheter.

Den viktigaste förutsättningen för allt vårt arbete är alla våra medarbetare  - det betyder att alla som arbetar med våra barn och ungdomar i våra verksamheter är vår nyckel till framgång i vårt arbete med förbättring och utveckling!
Det har visat sig i andra kommuners utvecklingsarbete att strategin med att lyfta goda exempel från vardagsarbetet med barnen/ungdomarna har varit en framgånsrik väg för att belysa nya arbetssätt och arbetsmetoder. 
Vårt Teach-meet möte i måndags visade att detta arbetssätt även fungerar hos oss!
Tack till alla inblandade!

Med en önskan om en skön tredje advent!

fredag 25 november 2011

Mitt första inlägg!!

Äntligen!!
Jag har verkligen haft en lång processtid när det gäller denna blogg!! Jag tror att jag gick ut med information om min blogg för drygt ett år sedan - och nu är den verklighet!!

Jag förstår att frågan kommer om varför det tagit sååå lång tid att komma igång - mitt svar är:
Utveckling pågår!

Vi har en intensiv och oerhört stimulerande utvecklingsprocess igång i hela vår verksamhet inom barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun och den har krävt all min tanketid fram till nu....
Det betyder inte att procesen är på avtagande utan snarare att vi nu går in i nästa fas i arbetet och jag kan summera lite av det som hänt.

Vi har arbetat med vår vision:
Alla ska lyckas!
Det har varit och är en process som både skapar livliga diskussioner och ger alla inblandade nya lärdomar - eftersom det handlar om ett "annat tänk" kring vårt uppdrag - och alla som arbetar med förändringar vet att det är ett svårt och långsikitgt arbete!

Visionsarbetet är grunden för det stora arbete som pågår ute i våra skolor och förskolor kopplat till vår verksamhetsplan och arbetet med de nya reformerna för skola och förskola. Allt vi gör och arbetar med är idag tydligt kopplat till höga förväntningar kring ökad måluppfyllelse och höga resultat - det vill säga en kvalitetshöjning av våra verksamheter.

Vår ingång i arbetet handlar om att tydliggöra förväntningar och uppdrag för att på så sätt skapa förutsättningar att föra en dialog ute i verksamheterna. Parallellt med detta arbetar våra rektorer och förskolechefer med utvecklingsarbete och implementering där det handlar om att konkret hitta de goda exemplen i arbetet med barnen. Exempel som visar på ett arbetsätt som bygger på målstyrningsprinciperna i styrdokumenten där eleverna får reda på målen för arbetet och utifrån det arbetar med uppgifter som svarar upp mot både målet och individens behov.

Jag vill avsluta som jag började: utveckling pågår!

Min erfarenhet har visat mig att det finns ingen genväg  när det gäller förändrings- och utvecklingsarbete utan det handlar om att föra dialog och involvera och skapa delaktighet!
I mötet med andra människor får jag syn på andra saker och får nya perspektiv och får därmed möjligheten att tänka nytt och tänka om - om jag vill: förändra min tidigare bild och ta mig an nya utmaningar, om jag vill.....

Det positiva med all förändring är att det  hjälper mig att se på mig själv och min omgivning med nya ögon - eftersom jag måste ställa mig frågan: Vem är jag till för? Vad är mitt uppdrag? Hur gör jag idag? Kan jag göra på något annat sätt? Jag får med andra ord möjligheten att tänka till och tänka om och tänka vidare!


Nya tankar kommer om två veckor!