torsdag 26 april 2012

Hej!

Äntligen har Öppna jämförelser 2012 kommit!
Jag har med spänning väntat på hur våra resultat för läsåret 2010/11 ska stå sig i jämförelse med andra kommuners resultat...
Glädjen är i topp när vi kan konstatera att vi klivit upp och visar på resultat som matchar de 25% bästa i Sverige i engelska och svenska! Det handlar om våra årskurs 9 elevers resultat på nationella prov - där man redovisar hur många som uppnått minst betyget G på ämnesproven.
I jämförelsen över tid kan man utläsa att vi i ämnena svenska och engelska gått från ranking 209 till 70 i svenska och 128 till 57 i engelska - det är ett fantastiskt bra resultat!!

Vad är det då som ligger bakom förbättringarna?
Jag vill lyfta en framgångsfaktor som jag ser är direkt kopplad till höjda resultat - vikten av ett bra ledarskap.
Under hösten 2009 startade vi en handledningsgrupp för rektorer som vi kallade "Pedagogiska möten/samtal" i uppstartsskedet. Möten som fokuserade på rektors arbete kopplat till det pedagogiska uppdraget med tydlig förankring i styrdokumenten och kursplanerna.
Konrad Bengtsson - som leder handledningsgrupper och utvecklingsprocesser i verksamheterna än idag - har varit och är en viktig person i arbetet med att medvetandegöra och koppla teori och praktik till rektorers vardagsarbete och rektorsuppdrag. En utveckling som byggt på långsiktighet och systematik i att rikta fokus på hur rektor kan hjälpa och stödja skolor och arbetslag/lärare genom att vara aktiv och uppdaterad i teorier om lärande kopplade till läroplan - men också tränad i att genomföra klassrumsbesök och observationer.
Arbetet har skapat både samstämmighet och skärpa och fokus på uppdraget - två viktiga ingredienser för att nå högre måluppfyllese! Ett gott exempel är den arbetsmodell som vi kallat elevintervjuer och som många av våra rektorer arbetat med för att komma vidare med dialogen och processen i sina verksamheter.

I en artikel i Hallands Nyheter lyftes en av våra rektorers arbete enligt intervjumodellen och hur elever upplevt detta och vilka resultat som verksamheten kunde se efter två år och två intervjutillfällen.
Det visade sig att Bengt Johansson som är professor vid Göteborgs universitet läst artikeln om elevintervjuerna och tyckte att "det var en unik artikel" för att den skildrade rektors arbete på ett föredömligt sätt utifrån att rektor arbetade precis så som det är tänkt att arbetet ska gå till....Detta har resulterat i att Göteborgs universitets rektorsutbildning har ställt frågan om de får länka till artikeln - som ett gott exempel på rektorsarbete.

Det är positiv feedback - till alla som arbetar i våra verksamheter och hjälper till med att utveckla och höja våra resultat!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar