fredag 10 maj 2013

Osjälviskt ledarskap...

Hej!
Har du kännt dig frustrerad någon gång?
Jag går omkring med den känslan just nu - och känslan har ökat sedan jag var på Skolriksdagen och lyssnade till alla goda exempel - på hur man arbetar med ledning och styrning för att nå bättre resultat.

Vi har i Falkenberg byggt upp en strategi och kopplat den till ansvar och roller för att nå synliga resultat i alla delar av våra verksamheter. Vår process har intensifierats och utvecklats i alla led under de gångna åren - ändå har vi inte sett att resultaten förbättrats i relation till de arbetsinsatser och processer som nu pågår!

Vi arbetar med tydlig styrkedja, involvering och bredd i implementeringsarbetet genom möten över organisationsgränser och roller, stöd och handledning till alla ledare....Allt bygger på vår gemensamma vision: Alla ska lyckas!

Vi har identifierat framgångsfaktorer genom att lära av andra och kritiskt granska vår egen verksamhet och våra förutsättningar. En grundläggande faktor för framgång är ledarskapet!

I en modern organisation som är målstyrd och dynamisk krävs ett ledarskap som kan lösa konflikter! Eftersom utveckling bygger på förändring som alltid i ett inledningsskede skapar oenighet kring: intresseområden, värden och mellan personer.
Att lösa konflikter tar tid och det är därför viktigt att ledarskapet bygger på förmågan och modet att lösa problem på olika sätt!
Det är också viktigt att ledarskapet är osjälviskt: det vill säga ser till helhetens bästa och har en vilja att kompromissa för bättre helhetslösningar för verksamheten!

Det handlar om att bygga upp en kultur som har:
 - Gemensamma mål
 - Gemensamma värderingar
 - Gemensamma normer och beteenden!

Vi jobbar på och vet att resultaten kommer det handlar om att ha TÅLAMOD!!

Trevlig helg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar