fredag 6 mars 2015

Reflektioner under pågående process.....

Hej!
Förändring, utveckling, förbättring - kvalitetshöjning - resultatförbättring...


Vilken förändringsstategi har vi i Falkenberg valt att arbeta utifrån?Vår förändrings strategi:

 
Vår organisation är en pågående process med stor aktivitet varje stund och varje dag.

Det innebär att vi måste förhålla oss till detta vid förändringsarbetet och låta verksamheterna arbeta vidare trots att vi ändrar i delar- under pågående verksamhet.

Inför införandet av IT som strategi för förändring gav politikerna oss förutsättningen att ekonomisk ram inte skulle förändras. Detta innebar att varje verksamhet tvingades se över hur resurserna användes och vad man skulle ”ta bort” eller ”sluta göra” i och med införandet av datorerna. En 4 års modell där skolan fick stå för 25% av kostnaden första året som ökade till 50% året därpå osv. för att efter år fyra vara helt finansierat av den enskilda skolan.

En förändring av andra graden eller en mer djupgående förändring var grunden för att arbeta med denna styrning och strategi.

Parallellt med implementeringsarbetet ute på skolorna påbörjades en extern genomlysning av verksamhetens ekonomi, styrning och ledning påkallad av kommunstyrelsen. Ungefär samtidigt gjorde Skolinspektionen en översyn av kommunens skolverksamheter. Dessa båda utvärderingar låg sedan till grund för en större omorganisation av ledningsfunktionen - rektorerna på skolorna och förskolorna. Utvärderingarna visade också på att ekonomi och verksamhet behövde få strukturer för att mer systematiskt planera-genomföra och utvärdera och analysera verksamhetens resultat. Allt detta arbete har pågått under tiden som En-till-En projektet har utvecklats och utökats till allt fler delar av verksamheten i Falkenbergs skolor.

Strategin har byggt på att hålla alla bollar i luften samtidigt som förändringar har pågått – mycket tid har lagts på samtal och möten för att möta oro och ängslan inför förändringarna.

Möten, som i efterhand, har givit god utdelning och en god grund att bygga vidare på i organisationen.
 
Vi fortsätter vårt arbete som inte på något vis är färdigt och avslutat utan egentligen påbörjas varje gång vi utvärderar en genomförd insats och analyserar hur resultatet står sig i jämförelse med förväntat resultat. En självförnyande förmåga som bygger på ett sjävkritiskt granskande förhållningssätt till uppdraget.
 
Hur lång tidsperiod handlar detta om?
 
2007 - pågående....

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar